طهارت و نظافت


طهارت و نظافت


 • عنوان فارسی: طهارت و نظافت
 • عنوان انگلیسی: طهارت و نظافت
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Obsessive behavior , women, obsessive-compulsive disorder
 • کاربرد: جهت بررسی شکايات وسواسی بيماران زن ايرانی
 • سازنده: لادن فتی
 • سال ساخت: 1370
 • تعداد سوال: 12 سوال طهارت، 12 سوال نظافت، جمعاً 24 سوال
 • زیر مقیاس: طهارت/ نظافت
 • نحوه اجرا: قلم وکاغذی و جمعی
 • نحوه نمره گذاری: نمره هر زيرمقياس از 0 تا 12 است و 12 سوال دوجوابی دارد بله/خير
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: طهارت و نظافت
 • عنوان: فرم اصلي
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیح پایایی - دو نیمه كردن: ضريب‌ همساني دروني به روش اسپيرمن براون 81/0 (فتي، 1370) فتي، لادن (1370) مقايسه كارآيي رويارويي توام با جلوگيري از پاسخ كلومبدامين و تركيب اين دو روش در درمان اختلال وسواس فكري- عملي.پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي باليني. انستيتو روانپزشكي تهران.
 • توضیحات دیگر: 0