شيوه‌های فرزندپروری – اقتباس از پرسشنامه اقتدار والدين


شيوه‌های فرزندپروری – اقتباس از پرسشنامه اقتدار والدين


 • عنوان فارسی: شيوه‌های فرزندپروری – اقتباس از پرسشنامه اقتدار والدين
 • عنوان انگلیسی: شيوه‌های فرزندپروری – اقتباس از پرسشنامه اقتدار والدين
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Parenting, Parent-child relation
 • کاربرد: ارزيابی سه شيوه فرزندپروری شامل (شيوه آزادگذاری، شيوه استبدادی و اقتدار منطقی)
 • سازنده: غلامرضا اسفندياری
 • سال ساخت: 1374
 • تعداد سوال: 30 جمله
 • زیر مقیاس: شيوه آزادگذاری، شيوه استبدادی و اقتدار منطقی
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی، جمعی
 • نحوه نمره گذاری: در مقابل هر عبارت 5 ستون قراردارد: «کاملاً‌ مخالفم» و «مخالفم» و «تقريباً مخالفم» و «موافقم» و «کاملاً موافقم» که به ترتيب از صفر تا 4 نمره‌گذاری می‌شود. بعد از توضيحات از آزمودنی خواسته می‌شود تا هر جمله را به دقت مطالعه کند و با زدن علامت ´ نظر خود را مشخص کند.با جمع کردن نمرات 3 نمره مجزا به‌دست می‌آيد. يعنی يک نمره برای آزادگذاری، يک نمره برای استبدادی و يک نمره برای اقتدار منطقی.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: شيوه‌های فرزندپروری – اقتباس از پرسشنامه اقتدار والدين
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: پايايي بازآزمون: آزادگذاري 0.69، استبدادي 0.77، اقتدار منطقي 0.73 (به نقل از اسفندياري، 1374) اسفندياري،غلامرضا(1374).بررسي و مقايسه شيوه هاي فرزندپروري مادران كودكان مبتلا به اختلالات رفتاري و مادران بهنجار و تاثير آموزش مادران بر اختلالات رفتاري فرزندان
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: شيوه‌های فرزندپروری – اقتباس از پرسشنامه اقتدار والدين
 • عنوان: فرم اصلي
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: 81/0 ‌ آزادگذاري مادر، 77/0 ‌ آزادگذاري پدر، 86/0 ‌ استبدادي مادر، 81/0 ‌ استبدادي پدر، 78/0 ‌ اقتدار منطقي مادر، 92/0 ‌ اقتدار منطقي پدر (بوري، 1991 ؛ به نقل از اسفندياري، 1374) اسفندياري،غلامرضا(1374).بررسي و مقايسه شيوه هاي فرزندپروري مادران كودكان مبت
 • توضیحات دیگر: 0