مقياس خودسنجی اضطراب زونگ


Zung self assessment Anxiety Scale


 • عنوان فارسی: مقياس خودسنجی اضطراب زونگ
 • عنوان انگلیسی: Zung self assessment Anxiety Scale
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: خود سنجی - سنجش خود - خود- مقياس- اضطراب - آسيب شناسی روانی - self assessment- self -scale- anxiety-psychopathology
 • کاربرد: جهت سنجش شدت علائم اضطراب بر مبنای نشانگان بدنی - عاطفی اضطراب
 • سازنده: ويليام زونگ(Wiliam W.K.Zung)
 • سال ساخت: 1970
 • تعداد سوال: 20 سوال چهارگزينه اي
 • زیر مقیاس: 1- احساس اضطراب 2- احساس ترس3- برآشفتگی 4- از هم پاشيدن 5- نگرانی 6- لرزش دست و پا 7- درد پشت گردن و سردرد 8- احساس ضعف و خستگی زودرس 9- احساس ناامنی 10 - تپش قلب 11- سرگيجه 12- غش يا احساس شبيه به آن 13- تنفس مشکل14- کرخت شدن دست و پا15- دل درد و سوء هاض
 • نحوه اجرا: فردی
 • نحوه نمره گذاری: هر سوال چهار سطح درجه بندی از نمره 1 تا 4 را دارد.نمره 1 : علائم اصلا وجود نداشته يا شدت آن خيلی کم است.نمره 2: علائم گاهی وقتها وجود داشته است. نمره 3: وجود علائم در بيشتر وقتها .نمره 4 : علائم اغلب وقتها يا هميشه حضور داشته باشد.. اگر سوال مثبت باشد به هيچگاه نمره 1 و به بقيه به ترتيب نمره دو،سه و چهار داده می شود. اگر سوال منفی باشد برعکس به تقريبا هميشه نمره 1 و به هيچگاه نمره چهار داده می شود.دامنه نمرات از 20 تا 80 است.نمره 44 به پايين : طبيعی،نمره 45 تا 49 مساعد اختلال اضطرابی،نمره 50 به بالا : ملاک تشخيص اختلالات اضطرابی.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Zung self assessment Anxiety Scale
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: مقياس زونگ با مقياس اضطراب هاميلتون (1995) همبستگي بالايي داردضريب همبستگي 75/0 مي باشد كه در سطح 01/0 معني دار است .ميائو 1976،وكسلر1977 نيز اعتبار بالايي را بدست آورده اند. شاولاو و همكاران(1990) در مطالعه اي مقياس خودسنجي اضطراب زونگ و مقياس خود سنجي ك
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: پايايي فرم اصلي در پژوهشي كه ايروين كوتاش و ديگران(1987) انجام دادند همساني دروني پرسشنامه به روش آلفاي كرونباخ برابر با 84/0 بدست آمد كه بيانگر پايايي بسيار بالاي اين مقياس است.(به نقل از كرمي،ابوالفضل،1377،آزمون اضطراب زونگ ،موسسه روان تجهيز سينا
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: Zung self assessment Anxiety Scale
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: 1)ضريب همبستگي نمره هاي پيش آزمون مقياس اضطراب زونگ و پرسشنامه اضطراب آشكار تايلور برابر با 63/0 محاسبه شده است.( فتي،لادن،1370- مقايسه كارايي رويارويي توام با جلوگيري از پاسخ و كلومييرامين و تركيب اين دو روش در درمان اختلال وسواس فكري – عملي – پايان نامه
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: 1)در پژوهشي كه فاطمي و همكاران(1383) بر روي 200 بيمار بستري در واحد مراقبت ويژه قلبي انجام دادند آلفاي كرونباخ 79/0 محاسبه شد.(فاطمي،ن – شيخ لو ،ح – يزداني زنو،م – كوشاور ، ح1383 – اضطراب و افسردگي در بيماران مبتلا به انفاركتوس ميوكارد – دو فصلنامه تحقيقا
 • توضیحات دیگر: 0