سياهه رويدادهای زندگی جوانان


سياهه رويدادهای زندگی جوانان


 • عنوان فارسی: سياهه رويدادهای زندگی جوانان
 • عنوان انگلیسی: سياهه رويدادهای زندگی جوانان
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Life change events, adolescent
 • کاربرد: آگاهی از رويدادهای استرس‌زا در زندگی جوانان 14 تا 18 ساله
 • سازنده: براهنی و همکاران
 • سال ساخت: 1368
 • تعداد سوال: يك پرسشنامه مشخصات عمومي به همراه 66 سؤال در مورد رويدادهايي كه امكان داشته در سال گذشته براي فرد رخ داده باشد. و يك سؤال باز در مورد بزرگترين آرزوي فرد.
 • زیر مقیاس: تعداد رويدادهای استرس‌زا- ميزان و شدت ناراحتی رويدادهای استرس‌زا
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی – فردی
 • نحوه نمره گذاری: بيشترين رخداد از نظر شدت ناراحتی 2 نمره و اگر شدت آن هيچ باشد صفر تعلق می‌گيرد.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: سياهه رويدادهای زندگی جوانان
 • عنوان: فرم اصلي
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: پايايي با روش بازآزمايي بعد از 2 هفته روي 15 نفر در تعداد رويدادهاي استرس‌ْآميز زندگي 68/0 و در ارزيابي استرس و ميزان ناراحتي 73/0 بوده است. (جواهري زاده، 1373) جواهري زاده، روشنك (1373). بررسي پاره‌اي از متغيرهاي روانشناختي – اجتماعي مؤثر در كنترل ديابت
 • توضیحات دیگر: 0