سنجش کنش جنسی • عنوان فارسی: سنجش کنش جنسی
 • عنوان انگلیسی:
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Sexual behavior, sexuality, sexual dysfunction
 • کاربرد: جنبه‌های شناختی – عاطفی و رفتاری فرد را نسبت به مسايل جنسی می‌سنجد.
 • سازنده: پريوش جابری
 • سال ساخت: 1376
 • تعداد سوال: 30
 • زیر مقیاس: 6 زيرمقياس‌. اطلاعات جنسی، کيفيت کلی ارتباط زوجين (ارتباط غيرجنسی). مهارتهای ارتباط جنسی، رضايت جنسی، مهارت‌های توجه – تمرکز، باورها و نگرش‌های جنسی.
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی – فردی
 • نحوه نمره گذاری: ليکرت 5 درجه‌ای از کاملاً درست تا کاملا نادرست.
 • رفرانس: