سنجش آگاهی مادران از عقب ‌ماندگی ذهنی کودک خود


سنجش آگاهی مادران از عقب ‌ماندگی ذهنی کودک خود


 • عنوان فارسی: سنجش آگاهی مادران از عقب ‌ماندگی ذهنی کودک خود
 • عنوان انگلیسی: سنجش آگاهی مادران از عقب ‌ماندگی ذهنی کودک خود
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Mental Retardation, Child, Mother, Mother – child relation,
 • کاربرد:
 • سازنده: بيوک تاجری
 • سال ساخت: 1378
 • تعداد سوال: 30 سوال (15 ماده جنبه مثبت و 15 ماده جنبه منفي عقب ماندگي ذهني كودك)
 • زیر مقیاس: بعد رفتاری – شناختی- عاطفی
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی، جمعی
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: سنجش آگاهی مادران از عقب ‌ماندگی ذهنی کودک خود
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - ظاهری: اعتبار صوري دارد. (تاجري 1378) بيوك تاجري (1378). بررسي استرس، نگرش مذهبي و آگاهي مادران كودكان عقب مانده ذهني و رابطه آن ها با ميزان پذيرش كودك (شهرتهران). پايان نامه كارشناسي ارشد باليني، انستيتو روانپزشكي تهران.
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777اعتبار محتوايي دارد. (تاجري 1378) بيوك تاجري (1378). بررسي استرس، نگرش مذهبي و آگاهي مادران كودكان عقب مانده ذهني و رابطه آن ها با ميزان پذيرش كودك (شهرتهران). پايان نامه كارشناسي ارشد باليني، انستيتو روانپزشكي تهران.
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیح پایایی - دو نیمه كردن: 0/87 (تاجري 1378) بيوك تاجري (1378). بررسي استرس، نگرش مذهبي و آگاهي مادران كودكان عقب مانده ذهني و رابطه آن ها با ميزان پذيرش كودك (شهرتهران). پايان نامه كارشناسي ارشد باليني، انستيتو روانپزشكي تهران.
 • توضیحات دیگر: 0