سازگاری


سازگاری


 • عنوان فارسی: سازگاری
 • عنوان انگلیسی: سازگاری
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Social adjustment, adaptation.
 • کاربرد: ميزان سازگاری را در زمينه‌های مختلف خانوادگی، تحصيلی،‌ شغلی، اجتماعی و مشخص را از راه خودسنجی خود و ارزيابی می‌کند. و در بررسی مشکلات ميان‌فردی بيماران مورد استفاده قرار می‌گيرد.
 • سازنده: محمدرضا کاخکی
 • سال ساخت: 1373
 • تعداد سوال: 15
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا: قلم کاغذی، فردی، خودسنجی
 • نحوه نمره گذاری: ماده‌های مقياس از صفر تا 4 درجه بندی شده اند، از رضايت آميز تا نارضايتی کاملا شديد
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: سازگاری
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - ظاهری: اعتبار ظاهري دارد(كاخكي،1373).
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777اعتبار محتوي دارد(كاخكي،1373).
 • توضیحات دیگر: 0