رويارويی با بيماری


رويارويی با بيماری


 • عنوان فارسی: رويارويی با بيماری
 • عنوان انگلیسی: رويارويی با بيماری
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Adaptation, Psychological, Disease.
 • کاربرد: پاسخهای شناختی و رفتاری متداول را در تلاش برای مقابله با بيماری ارزيابی می‌نمايد.
 • سازنده: نامير، وولکوت، فاوزی و آلومباگ Namir, Wolcott, Fawzy, Alumbagh
 • سال ساخت: 1987
 • تعداد سوال: 52
 • زیر مقیاس: 1) راهبرد مثبت 2)راهبرد بيانی فعال 3) راهبرد تکيه فعال 4) راهبرد مثبت شناختی 5) راهبرد منفعل شناختی 6) راهبرد اجتنابی، انزوا 7) راهبرد انحراف توجه 8)راهبرد تسليم انفعالی.
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی
 • نحوه نمره گذاری: براساس يک مقياس 5 درجه‌ای از هرگز (0) تا هميشه (4) سنجيده می‌شود. بالاترين نمره براساس هر يک از اين زيرمقياس‌ها مبين استفاده بيشتر فرد از روش مقابله بخصوص است. پاسخ‌ها در سه روش راهبردهای مقابله طبقه‌بندی می‌شوند. الف: روش رفتاری فعال، ب: روان‌شناختی فعال، ج: روش اجتنابی. سپس داده‌ها تحت 8 راهبرد(زير مقياس ها) تجزيه و تحليل می‌شوند
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: رويارويی با بيماری
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: نمره‌هاي مقابله كل، رفتاري، شناختي و اجتنابي اين پرسشنامه با پرسشنامه بلينگز و موس به ترتيب داراي ضرايب همبستگي 48/0، 53/0، 39/0 و 38/0 بوده‌اند.(آلومباگ و همكاران، 1987 ؛ به نقل از نصري، 1372) نصري،صادق(1372).بررسي اثر بخشي مداخلات رفتاري- شناختي در كاهش
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیح پایایی - دو نیمه كردن: از شيوه دو نيمه كردن استفاده شد كه ضريب همبستگي بدست آمده 73/0 بود.(به نقل از نصري،1372) نصري،صادق(1372).بررسي اثر بخشي مداخلات رفتاري- شناختي در كاهش اثرات جانبي روان شناختي شيمي درماني در بيماران سرطاني و بهبودي شيوه هاي مقابله با آن. . پايان نامه كارشن
 • توضیحات دیگر: 0