دعا


دعا


 • عنوان فارسی: دعا
 • عنوان انگلیسی: دعا
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Spirituality, Religion
 • کاربرد: سنجش ميزان و نوع دعای افراد
 • سازنده: صهبا قدس
 • سال ساخت: 1377
 • تعداد سوال: 2 بخش (الف- 22 سؤال 4 گزينه‌اي و 2 سؤال تشريحي. ب- 45 سؤال درباره موضوعات دعا)
 • زیر مقیاس: تمامی سؤالات پرسشنامه دعا در دو قسمت اول و دوم توسط رايانه مورد تحليل عاملی قرارگرفت. نتيجه چنين بود که 6 عامل مهم در سؤالات اين پرسشنامه مشخص گرديد که عوامل تصوبرسازی ذهنی (16، 18، 19) کميت دعا (3، 4، 1) اميد استجابت دعا (8، 7، 6) شرائط دعا و کيفيت آْن (
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی
 • نحوه نمره گذاری: هميشه، اغلب، گاهگاهی، و بندرت مشخص گرديده. و نحوه ارزش‌گذاری آن از 4 به 1 می‌باشد.
 • رفرانس: