پرسشنامه شخصيتی کاليفرنيا(CPI)


California Personality Inventory


 • عنوان فارسی: پرسشنامه شخصيتی کاليفرنيا(CPI)
 • عنوان انگلیسی: California Personality Inventory
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: شخصيت - پرسشنامه شخصيتی -ارزشيابی شخصيت - Personality-Personality Test- Personality Inventory- Personality Assessment
 • کاربرد: سنجش خصايص شخصيتی پايدار ميان فردی در يک جامعه بهنجار
 • سازنده: کلارک(Clarck) و همکاران
 • سال ساخت: در سال 1948 ساخته شد اما نخستين چاپ 15 مقياس اوليه در سال 1951 انتشاريافت اما در سال 1957 بود كه مجموعه كامل 18 مقياس آن توسط نشرروان شناسان مشاوره اي منتشر شد. در سال 1987 دو مقياس جديد به آن اضافه شد كه در نتيجه به 20 مقياس افزايش يافت
 • تعداد سوال: 180 سوال دو گزينه اي از نوع بلي يا خير
 • زیر مقیاس: 20 مقياس ،اين 20 مقياس طوری مرتب شده اند که مقياسهای اول در درجه نخست به عاملهای تعاملی و از نظر اجتماعی مشاهده پذير (مردم آميزيحضور اجتماعی) ، مقياسهای ميانی به صفاتی که بيشتر درونی هستند(احساس مسئوليت و خوددداری) و مقياسهای انتهايی به متغيرهايی که عمدتا
 • نحوه اجرا: فردی و در حدود يک ساعت
 • نحوه نمره گذاری: به روش بله و خير .طبق دستورالعمل آزمون به پاسخ مورد انتظار امتياز يک و به پاسخ خطا صفر تعلق می گيرد.پس از نمره دهی همانند پرسشنامه MMPI نيمرخ روانی فرد ترسيم می شود.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: California Personality Inventory
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: معلوم شده است كه پرسشنامه CPI با بيشتر مقياسهاي پرسشنامه NEO ارتباط دارد . تحليلهاي مفهومي و تجربي نشان دادند كه 4 مورد از اين پنج عامل با خوشه هاي مختلف مقياسهاي CPI همبستگي قوي دارند. براي مثال بازبودن نسبت به تجربه با بعضي از مقياسهاي CPI مانند پيشرفت
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دامنه تغيير ضرايب اعتبار بازآزمايي براي هر يك از مقياسها از ميانه 53/0 در مورد ضرائب پايين مقياس همدلي تا ميانه 80/0 در مورد ضرايب بالاي مقياس خويشتنداري گزارش شده است . ميانه ضرايب اعتبار كلي 70/0 است(گاف 1987 به نقل ازمارنات ،1384- راهنماي سنجش رواني- ج
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: ضرائب همساني دروني نشان مي دهد كه بين ماده هاي آزمون تغييرپذيري قابل ملاحظه اي وجوددارد اما روي هم رفته ساختار مقياسها مناسبند همساني دروني در مورد مقياسهاي خودپذيري 52/0 ،استعداد براي پايگاه 58/0 و همدلي 58/0است. (گاف 1987 به نقل ازمارنات ،1384- راهنماي
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیح پایایی - دو نیمه كردن: شافر بيان مي كند كه بر پايه مطالعات انجام شده ضرايب پايايي نمره هاي آزمون كه در گروههاي 237 تا 712 نفري با استفاده از روش اسپيرمن براون بدست آمد براي مقياس سازش شخصي در حدود 88/0 تا 90/0 و براي مقياس سازش اجتماعي در دامنه 86/0 تا 90/0 و براي نمره كل آزمون
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: California Personality Inventory
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: در پژوهش يارمحمديان و همكاران(1380_1381) كه بر روي 139 نفر از دختران سال سوم راهنمايي مدارس دولتي شهر اصفهان انجام شد،روايي همگرا براي سازگاري اجتماعي بيشترين همبستگي متعلق به خرده مقياس هاي علائق ضداجتماعي و مقدار آن 43/0 است. لذا خرده مقياسهاي اين ابزار
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: براي روايي اين آزمون از يك پرسشنامه كوتاه ملاك كه توسط پژوهشگران ساخته شد استفاده شد بنابراين ضريب همبستگي ميان پرسشنامه ملاك سازگاري فردي،پرسشنامه ملاك سازگاري اجتماعي با سازگاري فردي و اجتماعي پرسشنامه به ترتيب برابر با 26/0 و 43/0 محاسبه شد.(حقيقي،ج- ش
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: 1)در پژوهش عطاري و همكاران 1384 كه بر روي 40 نفر از نوجوانان زير 18 سال انجام شد. ضريب پايايي سازگاري دروني به روش آلفاي كرونباخ 89/0 محاسبه شد.(عطاري،ي – شهني ييلاق،م – محمدكوچكي،ع – پشليده،ك – 1384 – بررسي تاثير آموزش گروهي مهارتهاي اجتماعي در سازگاري ف
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیح پایایی - دو نیمه كردن: در پژوهش شريفي 1376 ضرائب پايايي به روش دو نيمه سازي گاتمن برابر با 65/0 بود.(شريفي ،ا- 1376 بررسي رابطه ارضاءنيازهاي عاطفي با سازگاري فردي و اجتماعي و عملكرد تحصيلي پسران سال سوم راهنمايي شهرستان اهواز - پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي تربيتي دانشكده
 • توضیحات دیگر: 0