درجه بندی سازگاری در زندگی


درجه بندی سازگاری در زندگی


 • عنوان فارسی: درجه بندی سازگاری در زندگی
 • عنوان انگلیسی: درجه بندی سازگاری در زندگی
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Social adjustment, (Adaptation, Psychological) Social support
 • کاربرد: ميزان سازگاری در حوزه‌های مختلف زندگی
 • سازنده: ماتئوس
 • سال ساخت: 1982
 • تعداد سوال: 6 ماده
 • زیر مقیاس: کار. فعاليت‌های اجتماعی، فعاليت‌های شخصی، زندگی خانوادگی، رابطه زناشويی.
 • نحوه اجرا: قلم وکاغذی، فردی
 • نحوه نمره گذاری: نمره‌گذاری برحسب شدت تأثير علائم بر زمينه‌های شغلی، اجتماعی و خانوادگی است. بالاترين نمره در اين مقياس 48 است که ميزام سازگاری بالارا نشان می‌دهد. صفر وقتی منظور می‌شود که مشکلات فرد سازگاری وی را مختل نکرده باشد و 8 هنگامی منظور می‌شود که تأثير مشکلات بيمار سازگاری وی بسيار شديد و آن را مختل کرده باشد.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: درجه بندی سازگاری در زندگی
 • عنوان: ترجمه شده
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: در شهر اصفهان از طريق دوبار آزمون در فاصله دو هفته 75/0r=.)بخشايي،1372) بخشايي، نورمحمد (1372). اثربخشي تكنيك‌هاي شناختي رفتاري در درمان حالات اضطرابي در مقايسه با دارو درماني و دارونما. پايان نامه كارشناسي ارشد روان‌شناسي باليني.انستيتو روان‌پزشكي تهران.
 • توضیحات دیگر: 0