تست سازش يافتگی اجتماعی


تست سازش يافتگی اجتماعی


 • عنوان فارسی: تست سازش يافتگی اجتماعی
 • عنوان انگلیسی: تست سازش يافتگی اجتماعی
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد: سطح سازش يافتگی اجتماعی افراد 16-9 سال را در موقعيتهای اجتماعی می سنجد.
 • سازنده: به آزمون تشخيصی کاليفرنيا مراجعه شود. يکی از فرم های خاص آزمون تشخيصی کاليفرنيا است که شسسطح سازش يافتگی افراد 9-16 ساله در موقعيتهای اجتماعی را مشخص می کند
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال: 74
 • زیر مقیاس: 5 مقياس که هريک 15 سوال دارد . 1- مهارت اجتماعی 2- گرايش های ضد اجتماعی 3- سطح تعامل خانوادگی 4- تعامل درون مدرسه 5- تعامل درون جامعه
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی
 • نحوه نمره گذاری: با گزينه بله و خير پاسخ می دهند- جمع نمره کل مقياسها نمره کل را بدست می دهد.
 • رفرانس: بررسی اثر درمانی آموزش توانش اجتماعی بر اختلال رفتار هنجاری در نوجوانان رساله دکترای روانشناسی – دانشگاه تربيت مدرس 81 نوراله محمدی
 • آزمون مرجع: تست سازش يافتگی اجتماعی
 • عنوان: اصلي
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: اعتبار از طريق آلفاي كرونباخ 61/0 بررسي اثر درماني آموزش توانش اجتماعي بر اختلال رفتار هنجاري در نوجوانان رساله دكتراي روانشناسي – دانشگاه تربيت مدرس 81 نوراله محمدي
 • توضیحات دیگر: 0