پرسشنامه هوش معنوی


پرسشنامه هوش معنوی


 • عنوان فارسی: پرسشنامه هوش معنوی
 • عنوان انگلیسی: پرسشنامه هوش معنوی
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد: ارزيابی هوش معنوی
 • سازنده: اسماعيل ناصری
 • سال ساخت: 1387
 • تعداد سوال: 97
 • زیر مقیاس: خودآگاهی متعالی، تجربه های معنوی، شکيبايی، بخشش
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی
 • نحوه نمره گذاری: هر سوال از 1= هرگز تا 4 = تقريبا هميشه نمره گذاری می شود. و برخی سوالات نمره معکوس می گيرند. نمره کلی هر چه بالاتر باشد نشانگر بالاتر بودن هوش معنوی فرد است.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: پرسشنامه هوش معنوی
 • عنوان: اصلي
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - ظاهری: اعتبار اين پرسشنامه توسط متخصصين آمار مطلوب گزارش شده است. شريفي زارچي، فاطمه (1388). بررسي اثربخشي آموزش مهارتهاي زندگي و معنوي بر شادكامي، هوش معنوي و هوش هيجاني دانش آموزان پيش دانشگاهي. پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي باليني. انستيتو روانپزشكي تهرا
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: ضريب پايايي كل آزمون 0.98 و ضريب پايايي هر يك از عوامل خودآگاهي متعالي، تجربه هاي معنوي، شكيبايي، بخشش به ترتيب 0.96، 0.90، 0.86 و 0.82 مي باشد. شريفي زارچي، فاطمه (1388). بررسي اثربخشي آموزش مهارتهاي زندگي و معنوي بر شادكامي، هوش معنوي و هوش هيجاني دانش
 • توضیحات دیگر: 0