پرسشنامه نشانه های توقف


پرسشنامه نشانه های توقف


 • عنوان فارسی: پرسشنامه نشانه های توقف
 • عنوان انگلیسی: پرسشنامه نشانه های توقف
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد: سنجش اهميت معيارهای خاص تصميم گيری برای متوقف نمودن تشريفات و آداب وسواسی
 • سازنده: ميرز و همکاران، Myers , et al
 • سال ساخت: 2008
 • تعداد سوال: 12 آيتم
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا: قلم وکاغذی
 • نحوه نمره گذاری: از بيماران خواسته می شود هريک از 12 آيتم را بر حسب ميزان اهميتی که برای متوقف کردن تشريفاتشان دارند روی يک مقياس 5 نمره ای از کاملا بی اهميت=0 تا بسيار با اهميت=4 درجه بندی کنند.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: پرسشنامه نشانه های توقف
 • عنوان: اصلي
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: در پژوهش ميرز (2008) و پايايي بازآزمايي با فاصله 3 ماه 0.63 گزارش شده كه پايايي قابل قبولي است. Myers, S., Fisher, P.L., Wells, A. (2008). An empirical test of the meta cognitive model of obsessive-compulsive symptoms: Fusion beliefs, beliefs about restua
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: پرسشنامه نشانه های توقف
 • عنوان: ترجمه شده
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777روايي محتوا توسط روانشناسان وروانپزشكان و روايي صوري توسط بيماران OCD تاييد شد (شاره، 1388). شاره، حسين (1388). مقايسه اثر بخشي درمان فراشناختي MCT فلوكسامين و تركيب فلوكسامين با درمان فراشناختي در درمان اختلال وسواسي – جبري OCD. رساله دكتري روانشناسي
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: پايايي بازآزمايي به فاصله دو هفته در نمونه 126 نفري بيماران OCD 0.79 به دست آمد. شاره، حسين (1388). مقايسه اثر بخشي درمان فراشناختي MCT فلوكسامين و تركيب فلوكسامين با درمان فراشناختي در درمان اختلال وسواسي – جبري OCD. رساله دكتري روانشناسي باليني، انستيتو
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: ضريب آلفاي كرونباخ در نمونه 200 نفري بيماران OCD در مطالعه شاره 1388 0.79 به دست آمد شاره، حسين (1388). مقايسه اثر بخشي درمان فراشناختي MCT فلوكسامين و تركيب فلوكسامين با درمان فراشناختي در درمان اختلال وسواسي – جبري OCD. رساله دكتري روانشناسي باليني، انس
 • توضیحات دیگر: 0