پرسشنامه مکانيسم های دفاعی


پرسشنامه مکانيسم های دفاعی


 • عنوان فارسی: پرسشنامه مکانيسم های دفاعی
 • عنوان انگلیسی: پرسشنامه مکانيسم های دفاعی
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد: بررسی و شناسايی مکانيسم های دفاعی
 • سازنده: سيده زهرا حسينی
 • سال ساخت: 1386
 • تعداد سوال: 77
 • زیر مقیاس: 14 زيرمقياس- واپس رانی، جبران، همانندسازی، درون‌فکنی، فرافکنی، دليل‌تراشی، واکنش وارونه، بازگشت، جابجائی، انکار، خيالبافی، والايش، تبديل، توجيه عقلانی
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی
 • نحوه نمره گذاری: مقياس پنج گزينه ای ليکرت از کاملا موافقم=4 تا کاملا مخالفم=0،پس از پاسخگوئی به عبارات هر مکانيسم نمرات آنها را بدست آورده و بر تعداد عبارات مربوط به هر مکانيسم تقسيم می شود و ميانگين هر مکانيسم بدست می آيد
 • رفرانس: حسينی، سيده زهرا.1386. ساخت و هنجاريابی مقدماتی پرسشنامه مکانيسم های دفاعی در دانشجويان دانشگاه پيام نور مرکز بهشهر . پايان نامه کارشناسی روانشناسی
 • آزمون مرجع: پرسشنامه مکانيسم های دفاعی
 • عنوان: ترجمه شده
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: آلفاي كرونباخ براي 200 نفر دانشجو 84/0 بدست آمد( حسيني، 86) حسيني، سيده زهرا.1386. ساخت و هنجاريابي مقدماتي پرسشنامه مكانيسم هاي دفاعي در دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز بهشهر . پايان نامه كارشناسي روانشناسي
 • توضیحات دیگر: 0