پرسشنامه کيفيت ارتباط زوجين


پرسشنامه کيفيت ارتباط زوجين


 • عنوان فارسی: پرسشنامه کيفيت ارتباط زوجين
 • عنوان انگلیسی: پرسشنامه کيفيت ارتباط زوجين
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد: سنجش کيفيت ارتباط زوجين
 • سازنده: سميرا خوشکام بر اساس چاچوب نظری مبلر- نانالی و اکمن (برنامه ارتباط زوجين 1975)
 • سال ساخت: 1385
 • تعداد سوال: 33
 • زیر مقیاس: 4 زير مقياس دارد: الف- توجه به خود 5 سوال ب- توجه به همسر 7 سوال ج- برنامه ريزی برای حل مشکلات 6 سوال د- سبکهای ارتباطی 15 سوال
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی
 • نحوه نمره گذاری: نمره فرد جمع نمرات گزينه ها می باشد. گزينه های 14،15،16، 17،29،28،27،26،25،24،23،22،21،20،19 بطور معکوس نمره گذاری می شود. حداقل نمره صفر و حداکثرنمره 165 . پاسخ به سوالات بصورت 6 گزينه ای می باشد. نمره بيشتر کيفيت بهتر ارتباط را نشان می دهد.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: پرسشنامه کيفيت ارتباط زوجين
 • عنوان: فرم اصلي
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: 90/0 آلفاي كرونباخ (خوشكام، سميرا ، 1385. بررسي تاثير آموزش برنامه ي ارتباط زوجين بر بهبود روابط و سلامت رواني زوجين شهر اصفهان. پايان نامه ارشد مشاوره خانواده دانشگاه اصفهان)
 • توضیحات دیگر: 0