مقياس خودسنجی اضطراب SAS


Self Assessment Anxiety scale


 • عنوان فارسی: مقياس خودسنجی اضطراب SAS
 • عنوان انگلیسی: Self Assessment Anxiety scale
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Anxiety, Anxiety disorder, Self assessment, Test anxiety scale.
 • کاربرد: بررسی و ارزيابی شدت علائم اضطرابی
 • سازنده: ويليام زونگ
 • سال ساخت: 1970
 • تعداد سوال: 20
 • زیر مقیاس: علائم عاطفی (5 ماده اول)، علائم جسمی (15 ماده بعدی)
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی،جمعی /از آزمودنی خواسته می‌شود جملات را خوانده و متناسب با وضع خود در يکی از خانه‌ها علامت بگذارد.
 • نحوه نمره گذاری: ليکرت 5 درجه‌ای از اصلاً يا خيلی کم=1 تا هميشه يا اغلب اوقات =4 (حداکثر نمره 8). در مقياس خودسنجی اضطراب ويليام زونگ که شامل 20 سؤال با پاسخ‌های اصلاً يا خيلی کم، گاهی وقتها بيشتر وقتها، هميشه و اغلب اوقات می‌باشد به پاسخ ازسمت راست به چپ به ترتيب امتياز 1 تا 4 داده‌اند. دامنه نمره در اين مقياس بين 20-80 است. نمره 1: در صورتی داده می‌شود که علائم اصلاً وجود نداشته باشد يا شدت آنها خيلی کم باشد. نمره 2: در صورتی که علائم گاهی وقتها وجود داشته باشد. نمره 3: در صورت وجود علائم در بيشتر وقتها. نمره 4: در مواردی که علائم در بيشتر وقتها. مقطع مرضی نمره 45، و ملاک تشخيص اختلالات اضطرابی نمره 50
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Self Assessment Anxiety scale
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: مقياس زونگ با مقياس اضطراب هاميلتون همبستگي بالايي دارد 0.75=r(به‌نقل از پناهي و گيلاني 1370) گيلاني، بيژن؛ پناهي، محمود (1370). اضطراب پس از جنگ. مجله پژوهش هال روان‌شناختي، پاييز و زمستان 1370.
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: ضريب آلفاي اين مقياس 0.82 (به‌نقل از پناهي و گيلاني 1370) گيلاني، بيژن؛ پناهي، محمود (1370). اضطراب پس از جنگ. مجله پژوهش هال روان‌شناختي، پاييز و زمستان 1370.
 • توضیحات دیگر: 0