پرسشنامه شادمانی فوردايس


پرسشنامه شادمانی فوردايس


 • عنوان فارسی: پرسشنامه شادمانی فوردايس
 • عنوان انگلیسی: پرسشنامه شادمانی فوردايس
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد: تعيين ميزان شادمانی افراد
 • سازنده: آيزينگ بر اساس نظريه فوردايس
 • سال ساخت: 1990
 • تعداد سوال: 48
 • زیر مقیاس: -
 • نحوه اجرا: فردی
 • نحوه نمره گذاری: دامنه نمرات هر ماده از 0 تا 10 می باشد. پاسخگو می تواند حداکثر نمره 480 بدست آورد.
 • رفرانس: