پرسشنامه شادکامی فوردايس


پرسشنامه شادکامی فوردايس


 • عنوان فارسی: پرسشنامه شادکامی فوردايس
 • عنوان انگلیسی: پرسشنامه شادکامی فوردايس
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد:
 • سازنده: آيزينگر اساس ديدگاه فوردايس
 • سال ساخت: 1990
 • تعداد سوال: 48
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا:
 • نحوه نمره گذاری: دامنه نمرات هر ماده از 0 تا 10 است - پاسخگو می تواند حداکثر 480 و حداقل 0 به دست بياورد
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: پرسشنامه شادکامی فوردايس
 • عنوان: روايي فرم ترجمه شده
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777جعفري،عابدي و لياقتدار(1383) روايي محتوايي پرسشنامه را به كمك ده متخصص تاييد نموده اند.(جعفري،ا- عابدي،م – لياقتدار،م – 1383 – شادماني در دانشجويان دانشگاههاي اصفهان و عوامل همبسته با آن . اصفهان – معاونت پژوهشي دانشگاه اصفهان
 • توضیحات دیگر: 0