پرسشنامه راهبردهای يادگيری


پرسشنامه راهبردهای يادگيری


 • عنوان فارسی: پرسشنامه راهبردهای يادگيری
 • عنوان انگلیسی: پرسشنامه راهبردهای يادگيری
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد: سنجش راهبردهای شناختی و فراشناختی
 • سازنده: ابوالفضل کرمی
 • سال ساخت: 1381
 • تعداد سوال: 86
 • زیر مقیاس: شناختی 46 سئوال- فراشناختی 37 آيتم
 • نحوه اجرا: قلم وکاغذی -جمعی –فردی- خود گزارشگر
 • نحوه نمره گذاری: نحوه نمره دهی به روش ليکرت از صفر تا 9
 • رفرانس: ( کرمي1381)کرمی، ابوالفضل. تدوين ابزار سنجش راهبردهای يادگيری و خلاقيت در بين دانش آموزان دوم متوسطه شهرستان مينو دشت- پايان نامه کارشناسی ارشد- دانشکده روانشناسی و تربيتی دانشگاه علامه طبا طبائي1381.
 • آزمون مرجع: پرسشنامه راهبردهای يادگيری
 • عنوان: اصلي
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: پايايي باز آزمايي= 98/0 ( كرمي1381)كرمي، ابوالفضل. تدوين ابزار سنجش راهبردهاي يادگيري و خلاقيت در بين دانش آموزان دوم متوسطه شهرستان مينو دشت- پايان نامه كارشناسي ارشد- دانشكده روانشناسي و تربيتي دانشگاه علامه طبا طبائي1381.
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: ضريب آلفاي كرانباخ= 94/0 ( كرمي1381)كرمي، ابوالفضل. تدوين ابزار سنجش راهبردهاي يادگيري و خلاقيت در بين دانش آموزان دوم متوسطه شهرستان مينو دشت- پايان نامه كارشناسي ارشد- دانشكده روانشناسي و تربيتي دانشگاه علامه طبا طبائي1381.
 • توضیحات دیگر: 0