پرسشنامه خلاقيت عابدی


پرسشنامه خلاقيت عابدی


 • عنوان فارسی: پرسشنامه خلاقيت عابدی
 • عنوان انگلیسی: پرسشنامه خلاقيت عابدی
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد: سنجش نگرشی خلاقيت
 • سازنده: عابدی
 • سال ساخت: 1363
 • تعداد سوال: 60 سوال 3 گزينه اي
 • زیر مقیاس: سيالی – بسط – ابتکار – انعطاف پذيری
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی – جمعی – فردی – خودگزارشگری
 • نحوه نمره گذاری: از سوال 1 تا 22 در بعد سيالی دامنه نمرات از 26 – 22 ،سوال 33 – 23 در بعد بسط دامنه نمرات از 33 – 11 ، سوال 49 – 34 در بعد ابتکار دامنه نمرات از 48 – 16 ، سوال 60 – 50 در بعد انعطاف پذيری دامنه نمرات از 33 – 11، نمره گزينه ها (سه گزينه ) به ترتيب : الف: خلاقيت پايين ، ب:خلاقيت متوسط ، ج: خلاقيت بالا
 • رفرانس: آزمايشگاه روان شناسی دانشکده روانشناسی شهيد بهشتی تهران/. رابطه نگرش به خلاقيت خود با طرح های رفتاری A,B در دانش آموزان آموزشگاههای کنکور شهرستان کرج( نرگس عليرضايی)زمستان 1385
 • آزمون مرجع: پرسشنامه خلاقيت عابدی
 • عنوان: ترجمه شده
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: اعتبار سازه 25/0= α به نقل از ( نرگس عليرضايي)زمستان 1385آزمايشگاه روان شناسي دانشكده روانشناسي شهيد بهشتي تهران/. رابطه نگرش به خلاقيت خود با طرح هاي رفتاري A,B در دانش آموزان آموزشگاههاي كنكور شهرستان كرج
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: پرسشنامه خلاقيت عابدی
 • عنوان: اصلي
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: اعتبار سازه 46/0 = α به نقل از ( نرگس عليرضايي)زمستان 1385آزمايشگاه روان شناسي دانشكده روانشناسي شهيد بهشتي تهران/. رابطه نگرش به خلاقيت خود با طرح هاي رفتاري A,B در دانش آموزان آموزشگاههاي كنكور شهرستان كرج
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: پايايي بازآزمايي 85/0 = α به نقل از ( نرگس عليرضايي)زمستان 1385آزمايشگاه روان شناسي دانشكده روانشناسي شهيد بهشتي تهران/. رابطه نگرش به خلاقيت خود با طرح هاي رفتاري A,B در دانش آموزان آموزشگاههاي كنكور شهرستان كرج
 • توضیحات دیگر: 0