پرسشنامه تيپ های شخصيتی A,B


پرسشنامه تيپ های شخصيتی A,B


 • عنوان فارسی: پرسشنامه تيپ های شخصيتی A,B
 • عنوان انگلیسی: پرسشنامه تيپ های شخصيتی A,B
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد: سنجش و تشخيص تيپ A,B شخصيتی
 • سازنده: بورتنر Bortner
 • سال ساخت: 1969 (نمونه 77 نفري از بيماران قلبي)
 • تعداد سوال: 14 جفت شاخص كه در هريك از دو طرف رفتار ويژه تيپ A و در طرف ديگر تيپ B تنظيم شده است
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی – فردی و گروهی
 • نحوه نمره گذاری: ليکرت : نمره بالا = گرايش به تيپ A و نمره پايين = گرايش به تيپ B
 • رفرانس: آزمايشگاه دانشگاه شهيد بهشتی---- رابطه نگرشی به خلاقيت خود با طرح های رفتاری A,B در دانش آموزان آموزشگاههای کنکور شهرستان کرج – نرگس عليرضايی 1385 ارشد دانشگاه شهيد بهشتی تهران
 • آزمون مرجع: پرسشنامه تيپ های شخصيتی A,B
 • عنوان: ترجمه شده
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: 0/84
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: 0/70
 • توضیحات دیگر: 0