پرسشنامه توانايی ها و مشکلات ( سه نسخه والدين، معلم، خود گزارشگری


پرسشنامه توانايی ها و مشکلات ( سه نسخه والدين، معلم، خود گزارشگری


 • عنوان فارسی: پرسشنامه توانايی ها و مشکلات ( سه نسخه والدين، معلم، خود گزارشگری
 • عنوان انگلیسی: پرسشنامه توانايی ها و مشکلات ( سه نسخه والدين، معلم، خود گزارشگری
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: مشکلات رفتاری- بيش فعالی- مشکلات سلوکی
 • کاربرد: به عنوان يک ابزار بالينی، تحقيقی يا غربالگری کوتاه برای ارزيابی توانايی ها و مشکلات رفتاری به کار می رود
 • سازنده:
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال: 25 عبارت مربوط به توانايي ها و مشكلات و يك ضميمه مربوط به تاثير مشكلات بر روي عملكرد كودك
 • زیر مقیاس: 5 زير مقياس
 • نحوه اجرا: پرسشنامه توسط والد، معلم يا خود فرد(نوجوان) تکميل می شود.برای افراد 4-16 سال
 • نحوه نمره گذاری: هرآيتم بر اساس 0-1-2 نمره می گيرد.
 • رفرانس: www.Sdginfo.com
 • آزمون مرجع: پرسشنامه توانايی ها و مشکلات ( سه نسخه والدين، معلم، خود گزارشگری
 • عنوان:
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777در اجراي SDQ خودگزارشگري، نمره موارد باليني 6 برابر نمونه سالم در محدوده ناهنجار قرار گرفت
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • توضیح پایایی - اسپیرمن براون: در حد متوسطي بوده است والد- معلم: 38/0__ معلم- خودگزارشگري 27/0 __والد- خودگزارشگري 35/0
 • توضیحات دیگر: 0