اضطراب بک (BAI)


Beck Anxiety Inventory


 • عنوان فارسی: اضطراب بک (BAI)
 • عنوان انگلیسی: Beck Anxiety Inventory
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Anxiety, Anxiety disorders, test anxiety scale.
 • کاربرد: شدت اضطراب را در نوجوانان و بزرگسالان می سنجد.
 • سازنده: بک و همکاران
 • سال ساخت: 1988
 • تعداد سوال: 21
 • زیر مقیاس: خلق مضطرب، ترس‌های ويژه، علائم خودکار بيش فعالی و تنش حرکتی مربوط به اضطراب منتشر
 • نحوه اجرا: دستورالعمل اجرای تست که در بالای برگه پرسشنامه نوشته شده قبل از اجرا توسط فرد خوانده می‌شود و تاکيد می‌گردد که با توجه به اين علايم مربوط را تا چه اندازه در طول هفته گذشته تا به امروز و زمان اجرای تست داشته است به هر گزينه پاسخ دهد.در زمانی حدود 10-5 دقيق
 • نحوه نمره گذاری: براساس 0 تا 3 نمره‌گذاری می‌شود و حداکثر نمره‌ای که در آن بدست می‌آيد 63 است که نشان دهنده اضطراب شديد چنانچه آزمودنی در يک ماده بيش از يک گزينه انتخاب کند نمره گزينه بالاتر به او تعلق می‌گيرد. نمره 7-1 نشان‌دهنده فقدان اضطراب يا اضطراب عادی – 15-8 نشان‌دهنده اضطراب خفيف نمره 25-16 نشان‌دهنده اضطراب متوسط- 63-26 نشان‌دهنده اضطراب شديد در يک دامنه 4 درجه‌ای نمره‌گذاری می‌شود: 0: هرگز 1: به طور ضعيف (خيلی زياد مرا ناراحت می کنيد) 2: به‌طور متوسط (ناخوشايند است با ولی قابل تحمل است) 3: بسيار شديد (به‌ندرت قابل تحمل است)
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Beck Anxiety Inventory
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: 0.62 همبستگي با پرسشنامه BDI-II، (لادن، فتي 1382)
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • توضیح پایایی - كودریچاردسون: ضريب آلفا 0.92 (لادن، فتي 1382)
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: از طريق بازآزمايي در شهر زاهدان (بخشاني، ذوالفقاري، بوالهري و براهني 1372) پايايي محاسبه شده بين دوبار اجراي آزمون درحد قابل ملاحظه (0.7) مي‌باشد (بخشاني1380) بخشاني، نورمحمد، (1372) بررسي اثربخشي روش انتگرال – شناختي در درمان حالات اضطرابي ، پايان نامه ك
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: ضريب آلفا 0.92 (لادن، فتي 1382)
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیح پایایی - دو نیمه كردن: ضريب پايايي دو نيمه كردن 0.91 (لادن، فتي 1382)
 • توضیحات دیگر: 0