پرسشنامه اضطراب


پرسشنامه اضطراب


 • عنوان فارسی: پرسشنامه اضطراب
 • عنوان انگلیسی: پرسشنامه اضطراب
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد: بررسی ميزان اضطراب
 • سازنده: فريده سليماني نسب
 • سال ساخت: 1363
 • تعداد سوال: 30 جمله
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا: پس از خواندن هر جمله پاسخی را که بيان کننده احساس آزمودنی است و به حالات خود نزديک احساس می‌کند انتخاب نموده و در خانه مربوط علامت ضربدر می زند.
 • نحوه نمره گذاری: برای هر جمله 5 پاسخ درنظر گرفته شده که عبارتند از: هيچ، گاهی و خفيف، گاهی و شديد، اغلب اوقات و خفيف، اغلب اوقات و شديد.
 • رفرانس: