بررسی وضعيت بيماران شديد روانی تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی


بررسی وضعيت بيماران شديد روانی تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی


 • عنوان فارسی: بررسی وضعيت بيماران شديد روانی تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی
 • عنوان انگلیسی: بررسی وضعيت بيماران شديد روانی تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Mental health service, Mentally ill person, Mental disorder.
 • کاربرد: ارزيابی سير بيماری بيمار
 • سازنده: فريبا طيری
 • سال ساخت: 1383
 • تعداد سوال: 24 سؤال در 3 بخش
 • زیر مقیاس: 10 سوال مربوط به مشخصات بيمار.7 سؤال مربوط به خانواده بيمار.7 سؤال مربوط به سير بيماری
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی – فردی
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس: