بررسی نگرش دانش آموزان دختر و پسر راهنمايی نسبت به رفتار والدين با آنها


بررسی نگرش دانش آموزان دختر و پسر راهنمايی نسبت به رفتار والدين با آنها


 • عنوان فارسی: بررسی نگرش دانش آموزان دختر و پسر راهنمايی نسبت به رفتار والدين با آنها
 • عنوان انگلیسی: بررسی نگرش دانش آموزان دختر و پسر راهنمايی نسبت به رفتار والدين با آنها
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد: بررسی نگرش فرزندان به رفتار والدين در سن بلوغ
 • سازنده: صديقه ثابت قدم
 • سال ساخت: 1373
 • تعداد سوال: 40
 • زیر مقیاس: 12 سئوال مشخصات فردی- 28 سئوال در رابطه با هدف بوده
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی
 • نحوه نمره گذاری: معيار سنجش درجاتی از موافق ، مخالف، خنثيبود. امتياز کل 84 بود و رده بندی به اين شکل بود امتياز 0 تا 27 منفی، امتياز 28 تا 55 خنثی، 56 تا 84 مثبت
 • رفرانس: بررسی مقايسه ای نگرش دانش آموزان دختر و پسر در مدارس راهنمايی نسبت به رفتار والدين با آنها در سن بلوغ در مناطق- صديقه ثابت قدم- 1373- ارشد پرستاری و مامايی ايران
 • آزمون مرجع: بررسی نگرش دانش آموزان دختر و پسر راهنمايی نسبت به رفتار والدين با آنها
 • عنوان: اصلي
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: پايايي هم با آزمون مجدد بررسي شد بين 10 نفر در دو نوبت و مورد تأييد قرار گرفت بررسي مقايسه اي نگرش دانش آموزان دختر و پسر در مدارس راهنمايي نسبت به رفتار والدين با آنها در سن بلوغ در مناطق- صديقه ثابت قدم- 1373- ارشد پرستاري و مامايي ايران
 • توضیحات دیگر: 0