بررسی برنامه بهداشت روان‌ در مراکز بهداشتی و درمانی روستايی


بررسی برنامه بهداشت روان‌ در مراکز بهداشتی و درمانی روستايی


 • عنوان فارسی: بررسی برنامه بهداشت روان‌ در مراکز بهداشتی و درمانی روستايی
 • عنوان انگلیسی: بررسی برنامه بهداشت روان‌ در مراکز بهداشتی و درمانی روستايی
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Mental health, Mental health service, Community Mental health center, Community heath Aides.
 • کاربرد:
 • سازنده: فريبا طيری
 • سال ساخت: 1383
 • تعداد سوال: 30 سؤال در 4 بخش
 • زیر مقیاس: 8 سؤال اطلاعات زمينه‌ای .14 سوال مربوط به پزشک عمومی (عملکرد،‌نحوه فعاليت و درمان بيماران روانی و ..).1 سوال مربوط به وجود داروهای بهداشت روان در مراکز روستايی. 7 سوال مربوط به مشخصات و فعاليت کاروان مرکز روستايی
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی ، جمعی
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس: