بررسی برنامه بهداشت روان در خانه بهداشت


بررسی برنامه بهداشت روان در خانه بهداشت


 • عنوان فارسی: بررسی برنامه بهداشت روان در خانه بهداشت
 • عنوان انگلیسی: بررسی برنامه بهداشت روان در خانه بهداشت
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Mental health
 • کاربرد:
 • سازنده: فريبا طيری
 • سال ساخت: 1383
 • تعداد سوال: 9 سؤال در سه بخش
 • زیر مقیاس: -اطلاعات زمينه‌ای در 5 سؤال. 2- اطلاعات مربوط به خدمات و برنامه‌‌های بيماران روانی تحت پوشش شامل 2 سؤال باز آيتم. 3- فرم‌های آماری مربوط به بيماران روانی در خانه بهداشت شامل 2 سؤال.
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی، جمعی
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس: