بازشناسی چهره


بازشناسی چهره


 • عنوان فارسی: بازشناسی چهره
 • عنوان انگلیسی: بازشناسی چهره
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Prosopagnosia, Recognition, Pattern recognition, Face.
 • کاربرد: بررسی بازشناسی و پردازش چهره در گروههای بيماران و بهنجار
 • سازنده: محمدعلی کرميان
 • سال ساخت: 1372
 • تعداد سوال: جمعاً 25 قطعه تصوير اجزاء صورت
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا: فردی، آزمودنی بايد پس از ديدن محرک اصلی به مدت 30 ثانيه، قطعات محرک اصلی را در بين 25 قطعه بيابد و در کنار هم قرارداده و تصوير اصلی را بسازد. هر آزمودنی مجموعاً دوبار و توسط دو مجموعه متفاوت مورد آزمون قرار می‌گيرد.
 • نحوه نمره گذاری: آزمودنی به ازاء هر قطعه درست که قرار می‌دهد يک نمره دريافت می‌کند يعنی مجموعاً 5 نمره از هر مرحله و برای دو مرحله 10 نمره. شاخص ديگر نمرات برای آزمون بازشناسی چهره، بازسازی «درست و کامل» است يعنی آزمودنی به ازاء بازسازی بدون غلط و کامل چهره نمره 1 را دريافت می‌کند و در صورت گذاشتن حتی يک جزء غلط نمره صفر دريافت می‌کند.
 • رفرانس: