آگاهی و نگرش بهورزان


آگاهی و نگرش بهورزان


 • عنوان فارسی: آگاهی و نگرش بهورزان
 • عنوان انگلیسی: آگاهی و نگرش بهورزان
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Attitude
 • کاربرد: ارزيابی نگرش بهورز
 • سازنده: فريبا طيری
 • سال ساخت: 1383
 • تعداد سوال: 14 سؤال كه 55 آيتم دارد
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی – جمعی
 • نحوه نمره گذاری: پاسخ دادن به هر آيتم يک نمره می‌گيريد. دامنه نمرات صفر تا 55 است.
 • رفرانس: