آزمون يادآوری و بازشناسی ديداری هجاهای بی‌معنا


آزمون يادآوری و بازشناسی ديداری هجاهای بی‌معنا


 • عنوان فارسی: آزمون يادآوری و بازشناسی ديداری هجاهای بی‌معنا
 • عنوان انگلیسی: آزمون يادآوری و بازشناسی ديداری هجاهای بی‌معنا
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Visual Recognition, Mental Recall,Recognition
 • کاربرد:
 • سازنده: حميدرضا سهرابی
 • سال ساخت: 1374
 • تعداد سوال: 50 كارت
 • زیر مقیاس: ندارد
 • نحوه اجرا: فردی به وسيله تاکيستوسکوپ
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس: