آزمون سنجش خلاقيت(نگرش به خلاقيت خود) عابدی


آزمون سنجش خلاقيت(نگرش به خلاقيت خود) عابدی


 • عنوان فارسی: آزمون سنجش خلاقيت(نگرش به خلاقيت خود) عابدی
 • عنوان انگلیسی: آزمون سنجش خلاقيت(نگرش به خلاقيت خود) عابدی
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: خلاقيت - تفکر- آزمون - Creativeness- thinking - test-
 • کاربرد: تعيين ميزان خلاقيت بر اساس روش،نظريه و تعريف تورنس از خلاقيت
 • سازنده: عابدی
 • سال ساخت: 1363
 • تعداد سوال: 60 سوال سه گزينه اي
 • زیر مقیاس: از چهار خرده آزمون سيالی،بسط،ابتکار و انعطافپذيری تشکيل شده است
 • نحوه اجرا: هم بصورت فردی و هم به صورت گروهی در مدت زمان حدود 20
 • نحوه نمره گذاری: هر سوال دارای سه گزينه است . گزينه ها نشان دهنده ميزان خلاقيت پايين،متوسط و بالا می باشدکه نمره 1 برای خلاقيت پايين،نمره 2 برای خلاقيت متوسط و نمره 3 برای خلاقيت بالادرنظرگرفته شده است.نمره های خام در هر بعد نشان دهنده کمترين تا بيشترين نمره ای است که هر فرد می تواند در آن بعد کسب نمايد(به شرط آنکه همه سوالات را پاسخ داده باشد)دامنه نمرات در بعد سيالی از 22 تا 66، در بعد بسط از 11 تا 33،در بعد ابتکار از 16 تا 48 و در بعد انعطافپذيری از 11 تا 33 می باشد.بنابراين جمع نمرات سوال 1 تا 22 نمره خام در بعد سيالی ،جمع نمرات سوال 23 تا 33 نمره خام در بعد بسط،جمع نمرات 34 تا 49 نمره خام در بعد ابتکار و جمع نمرات سوال 50 تا 60 نمره خام در بعد انعطافپذيری هر فرد مبی باشد
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: آزمون سنجش خلاقيت(نگرش به خلاقيت خود) عابدی
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: روايي آزمون خلاقيت عابدي كه از طريق روايي همزمان با آزمون خلاقيت تورنس در تهران(1363) بدست آمده است،ضريب همبستگي 46/0 را بين نمره كل خلاقيت دو آزمون نشان مي دهد . (عابدي،1372 به نقل از رشيدي،اسماعيل،1385- رابطه خلاقيت و نگرش به خلاقيت خود با منبع كنترل در
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دائمي،1375 در هنجاريابي آزمون خلاقيت عابدي براي برآورد پايايي آزمون با استفاده از روش بازآزمايي ضريب ابعاد سيالي ،بسط،ابتكار و انعطافپذيري به ترتيب 23/0،44/0، 61/0و 595/0 مي باشد.( به نقل از رشيدي ، اسماعيل ،1385- رابطه خلاقيت و نگرش به خلاقيت خود با منبع
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: 1(دائمي(1375) در هنجاريابي آزمون خلاقيت عابدي براي برآورد پايايي آزمون با استفاده از روش آلفاي كرونباخ ضريب ابعاد سيالي ،بسط،ابتكار و انعطافپذيري به ترتيب 67/0 – 48/0،68/0 و 55/0 مي باشد.( به نقل از رشيدي ، اسماعيل ،1385- رابطه خلاقيت و نگرش به خلاقيت خود
 • توضیحات دیگر: 0