آزمون سرندشناختی


آزمون سرندشناختی


 • عنوان فارسی: آزمون سرندشناختی
 • عنوان انگلیسی: آزمون سرندشناختی
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Cognition, Cognition disorders, Attention, Memory, Concept formation.
 • کاربرد: ارزيابی وضعيت‌شناختی بيماران و افراد عادی
 • سازنده: بهروز دولتشاهی
 • سال ساخت: 1375
 • تعداد سوال:
 • زیر مقیاس: توجه، حافظه، قدرت سازندگی، زبان دريافتی، زبان بيانی (تکرار)، زبان بيانی (ناميدن)، محاسبه، استقلال،‌ مفهوم‌سازی.
 • نحوه اجرا: فردی بوسيله آزمونگر آموزش ديده
 • نحوه نمره گذاری: حداکثر نمره برای مقياس توجه: 30، مقياس حافظه: 44، مقياس قدرت سازندگی: 18 ،زبان دريافتی: 16 ،زبان بيانی مربوط به ناميدن: 18، زبان بيانی مربوط به تکرار: 10 محاسبه: 12 ،استدلال: 14، مفهوم سازی: 8
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: آزمون سرندشناختی
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777اعتبار محتوي و دروني دارد(دولتشاهي، 1375)
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: ضريب همبستگي دو باراجراي آزمون مقياس‌ها با 20 آزمودني: توجه:0.89، حافظه 0.97، قدرت سازندگي 0.86، زبان دريافتي: 0.92 ، تكرار 0.94، ناميدن: 0.90، محاسبه: 0.95، استدلال: 0.88 ، مفهوم سازي: 0.92
 • توضیحات دیگر: 0