آزمون رياضی


آزمون رياضی


 • عنوان فارسی: آزمون رياضی
 • عنوان انگلیسی: آزمون رياضی
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Mathematics, Problem solving, Mental processes
 • کاربرد: برای بررسی فرايند تفکر و چگونگی حل مسئله به کاربرده می‌شود.
 • سازنده: انتخاب آيتمها از منابع مختلف توسط عصمت دانش
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال:
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا: فردی
 • نحوه نمره گذاری: هر مسأله يک نمره دارد که اگر آزمودنی آن را درست حل می‌کرد به او نمره يک و اگر غلط حل می‌کرد به او نمره صفر تعلق می‌گيرد
 • رفرانس: