آزمون خودکنترلی


آزمون خودکنترلی


 • عنوان فارسی: آزمون خودکنترلی
 • عنوان انگلیسی: آزمون خودکنترلی
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Social control, Informal,Behavior control
 • کاربرد: سنجش ميزان اتکای فرد بر منابع خود در رويارويی با مشکلات يا منفعل باقی ماندن
 • سازنده: روزن بام Michael Rosenbaum
 • سال ساخت: 1980
 • تعداد سوال: 36 عبارت
 • زیر مقیاس: ندارد
 • نحوه اجرا: نمره کلی آزمون حاصل جمع جبری نمرات تمام عبارات است نمره بالاتر نشان‌دهنده استفاده بيشتر از شناخت‌ها در کنترل رفتار و هيجانات و در نتيجه پاسخ خوب به درمان شناختی است.
 • نحوه نمره گذاری: هر عبارت روی يک مقياس 6 نقطه‌ای از 3 (کاملاً توصيف کننده من است ) تا3- (کاملا مخالف ويژگی های من است) نمره گذاری ميشود.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: آزمون خودکنترلی
 • عنوان: اصلي
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: آزمون بازآزمون 86/0 (ويليامز،1991) Williams, R., (1991). Learned resource fullness on coping skills, self control and adaptive behavior: M. Rosenbaum (Ed.): Springer, Berlin (1990). Personality and Individual differences, 12.PP. 1362.
 • توضیحات دیگر: 0