آزمون بازگويی


آزمون بازگويی


 • عنوان فارسی: آزمون بازگويی
 • عنوان انگلیسی: آزمون بازگويی
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Attention
 • کاربرد: کفايت توجه
 • سازنده:
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال: ميزان ارائه واژه‌ها در پيام، صد واژه در يك دقيقه است.
 • زیر مقیاس: سه زير مقياس: 1- آزمايش بازگويی همراه با سکوت 2- آزمايش بازگويی همراه با پيام نامربوط 3- آزمايش بازگويی همراه با پيام مربوط
 • نحوه اجرا: پيام شنيداری با گوشی به گوش آزمودنی ارائه می‌شود.سپس آزمودنی پيام شنيده را بازگو می‌کند.
 • نحوه نمره گذاری: هر واژه يکی از سه نمره صحيح، حذف و اشتباه را می‌گيرد. صحيح: به گونه‌ صحيح تلفظ شود، بدون جابه‌جايی و در جای خود. حذف: وقتی واژه‌ای را بيان نمی‌کرد. اشتباه: واژه‌ای را که در پيام مربوط وجود نداشت و يا در پيام نامربوط بود.اگر دو واژه مجاور را جابه‌جا می‌کرد يک نمره حذف و يک نمره اشتباه می‌گيرد.
 • رفرانس: