اضطراب کتل


اضطراب کتل


 • عنوان فارسی: اضطراب کتل
 • عنوان انگلیسی: اضطراب کتل
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Anxiety, Anxiety disorders, Test anxiety scale
 • کاربرد: اضطراب کمی و اضطراب آشکار و پنهان
 • سازنده: کتل
 • سال ساخت: 1962
 • تعداد سوال: 40
 • زیر مقیاس: سه نوع اضطراب (1- نمره اضطراب کلی، 2- نمره الف:اضطراب آشکار، 3- نمره ب : اضطراب پنهان.) و پنج شاخص زير بنايی: 1-(8 ماده) عامل Q3 نشان‌ می‌دهد تا چه حد اضطراب به ساخت‌های شخصيتی که از نظر اجتماعی مورد تاييد واقع است. 2- (6 ماده) عامل C که مرکب از 6 ماده گو
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی – جمعی
 • نحوه نمره گذاری: ليکرت سه درجه‌ای
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: اضطراب کتل
 • عنوان: ترجمه شده
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: اضطراب كلي با شاخص اضطراب ولش همبستگي 72/0 را نشان داده است. اضطراب آشكار با مقياس‌هاي پورسل، تيلور و مدلين همبستگي در حد 51/0 و 65/0 و 43/0 را نشان داده (به نقل از امير افشار، 1381) امير افشار(1381). بررسي مقايسه‌اي تأثير آموزش تكنيك آرامش و حل مسئله در
 • توضیحات دیگر: 0