ارزيابی نحوه نگارش


ارزيابی نحوه نگارش


 • عنوان فارسی: ارزيابی نحوه نگارش
 • عنوان انگلیسی: ارزيابی نحوه نگارش
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Narration, Drama, Writing
 • کاربرد: ارزيابی کانون توجه، اسنادات علی
 • سازنده: فنيکستين و لواين
 • سال ساخت: 1983
 • تعداد سوال: ساخت داستاني درباره خود و ديگري با استفاده از 20 كلمه
 • زیر مقیاس: ندارد
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی – از آزمودنی خواسته می‌شود تا با استفاده هر چه بيشتر از 20 کلمه داده شده داستانی درباره خود (درحالات توجه تمرکز بر خود) و شخص ديگر (در حالت توجه متمرکز بيرون) بنويسد.
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس: