ارزيابی دوران رشد افراد ترانس سکسوال


ارزيابی دوران رشد افراد ترانس سکسوال


 • عنوان فارسی: ارزيابی دوران رشد افراد ترانس سکسوال
 • عنوان انگلیسی: ارزيابی دوران رشد افراد ترانس سکسوال
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Trans sexualism, development.
 • کاربرد: عواملی که در شيوه تربيت پسران دارای اختلال هويت جنسی يافت شده را می سنجد.
 • سازنده: ريچارد گرين
 • سال ساخت: 1974
 • تعداد سوال: 50
 • زیر مقیاس: 8 عامل را که در شيوه تربيت پسران دارای اختلال هويت جنسی يافته شده را می‌سنجد: 1)بی‌تفاوتی والدين در قبال رفتار دخترانه پسران در طی سال اول زندگی.2)مبدل پوشی‌های مکرر پسران به وسيله يک زن (مادر‌، خواهر، ..) 3) تشويق‌های والدين از رفتار دخترانه در سال‌های ا
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی
 • نحوه نمره گذاری: به صورت بلی و خير (يک و صفر)
 • رفرانس: