مقياس پذيزش اجتماعی(SDS)


Social Desirability Scale


 • عنوان فارسی: مقياس پذيزش اجتماعی(SDS)
 • عنوان انگلیسی: Social Desirability Scale
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: پذيرش اجتماعی، مقبوليت اجتماعی
 • کاربرد: با پاسخگويی آزمودنی به اسن پرسشنامه می توان تمايلاو به مورد پذيرش اجتماعی بودن پی برد.
 • سازنده: کراون و مارلو
 • سال ساخت: 1960
 • تعداد سوال: 33 سوال
 • زیر مقیاس: ندارد
 • نحوه اجرا: گروهی و self report
 • نحوه نمره گذاری: اين مقياس به صورت صحيح و غلط نمره داده می شود.در اين مقياس اشخاصی که بين 0 تا 8 امتياز می گيرند، اشخاصی هستند که پاسخ های آن ها پذيرش اجتماعی را به دنبال ندارد.اشخاصی که بين 9 تا 19 نمره می گيرند، به طور متوسط دارای پذيرش اجتماعی هستند و رفتارهای آن با قواعد و هنجاهای اجتماعی مطابقت دارد و اشخاصی که نمره های آن ها بين 20 تا 32 باشد، نشان دهنده آن است که رفتار واقعی آنان با قواعد و هنجارهای اجتماعی سازگاری بالايی دارد.
 • رفرانس: 1)صالح صدق پور، بهرام.محموديان،مجيد.سليمانيان، حميدرضا.(1388).بررسی تاثير آموزش آموزه های قرآنی بر بهبود پذيرش اجتماعی.فصلنامه تخصصی پژوهش های ميان رشته ای قرانی.سال اول، شماره دوم،17-26-2)ثمری، علی اکبر. فاز، احمد علی(1384). مطالعه اثربخشی آموزش مهارت ها
 • آزمون مرجع: Social Desirability Scale
 • عنوان:
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: از نظر روايي اين آزمون با ساير آزمون هاي روانشناختي براي اندازه گيري پذيرش اجتماعي همبستگي بالا نشان داده است.
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: پايايي آزمون با روش اجراي مجدد با لاتر از 0.8 بئده است.
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: ثمري و همكاران آلفاي مرونباخ 0.74 بدست آمده است
 • توضیحات دیگر: 0