پرسشنامه اختلالات عاطفی و اسکيزوفرنيا(SADS)


Schedule for Affective Disorders And Schizophernia


 • عنوان فارسی: پرسشنامه اختلالات عاطفی و اسکيزوفرنيا(SADS)
 • عنوان انگلیسی: Schedule for Affective Disorders And Schizophernia
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: اختلالات عاطفی، اسکيزوفرنيا،اختلالات اسکيزوفرنی
 • کاربرد: بر اساس اين پرسشنامه می توان بيماريابی و تشخيص اختلالات را در يک مرحله انجام داد.
 • سازنده: اسپيترز و همکاران
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال:
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا: self report
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس: 1)نوربالا،احمد علی.محمد، کاظم، باقری يزدی، سيدعباس.بررسی شيوع اختلال های روانپزشکی در شهر تهران، مجله حکيم، 1378،سال دوم، شماره 4.212-223.2.2)افشاری، منفرد، ژاله.باقری يزدی،سيد عباس.بولهری، جعفر. بررسی اپيدميولوژی اختلالات روانی در بين مراجعه کنندگان درما
 • آزمون مرجع: Schedule for Affective Disorders And Schizophernia
 • عنوان:
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: در مطالعه سيمپسون و همكاران (2002) روايي تشهيصي دورههاي افسردگي، مانيا و هيپ.مانيا يا SADS به دو روش محاسبه شد.در روش اول كه از طريق ضريب توافق محاسبه شد.توافق كاملي بين نمره گذاران در مورد هر سه اختلال وجود داشت. در روش دوم آزمون مجدد محاسبه شد.
 • توضیحات دیگر: 0