آزمونآسايش روانی(CS)


Comfort Scale


 • عنوان فارسی: آزمونآسايش روانی(CS)
 • عنوان انگلیسی: Comfort Scale
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: مقياس آسايش، آزمون آسايش روانی
 • کاربرد: جهت اندازه گيری آسايش عمومی
 • سازنده:
 • سال ساخت: 1992
 • تعداد سوال: 40 پرسش
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا: گروهی self report
 • نحوه نمره گذاری: اين مقياس بر اساس پرسش های سه درجه ای است.برای عبارات مثبت شامل خيلی زياد(3)، تاحدی(2)، نه چندان(1) و برای عبارات منفی به شکل معکوس می باشد.بدين ترتيب کم ترين و بالاترين نمره آزمون 40 و 120 خواهد بود.
 • رفرانس: