پرسشنامه ارزش های شخصی(PVQ)


Personal Values Quastionnarie


 • عنوان فارسی: پرسشنامه ارزش های شخصی(PVQ)
 • عنوان انگلیسی: Personal Values Quastionnarie
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: ارزش های شخصی، ارزش های فردی
 • کاربرد: به منظور سنجش انواع ارزش های شخصی
 • سازنده: شری و ورما(1971)
 • سال ساخت: 1971
 • تعداد سوال: 40سوال
 • زیر مقیاس: ده خرده مقياس: مذهبی، اجتماعی،دموکراتيک،مربوط به زيبايی، اقتصادی،دانش،لذت جويانه، قدرت، منزلت خانوادگی، سلامت
 • نحوه اجرا: گروهی self report
 • نحوه نمره گذاری: در اين پرسشنامه پاسخ فرد با علامت تيک به پاسخ ترجيح داده شده و ضربدر به پاسخ ناصحيح مشخص می شود.هر پرسش مستقل ار پرسش ديگر به اين ترتيب است که به پاسخ علامت زده شده نمره 2 و به پاسخ ناصحيح نمره 1 و نمره صفر به پاسخ سفيد داده می شود. و با جمع نمرات نمره کل حاصل می شود.
 • رفرانس: 1)Pandey.S,Singh.M(2008). Women Empoverment and Personal Values as predictores of reproductive health.Journal of teh indian academy of applied psychology.vol 34,nom 2.309-16.2)Sherry,G,P and Verma, R(1971).manual for personal values Questionnareie.Nationa
 • آزمون مرجع: Personal Values Quastionnarie
 • عنوان:
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: پايايي همساني دروني 0.5 بدست آمده است
 • توضیحات دیگر: 0