شاخص کيفيت خواب پيتزبورگ(PSAI)


Pittsburgh Sleep Quality Index


 • عنوان فارسی: شاخص کيفيت خواب پيتزبورگ(PSAI)
 • عنوان انگلیسی: Pittsburgh Sleep Quality Index
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد:
 • سازنده:
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال:
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا:
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Pittsburgh Sleep Quality Index
 • عنوان:
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: پايايي نمره كليهفت مولفه 0.83 بدتس آمده است. در مطالعه داخلي پس از ترجمه، افخم و همكاران پايايي 0.79 بدست آمده است
 • توضیحات دیگر: 0