پرسشنامه دلبستگی والدين و همسالان(IPPA)


Inventory of Parent and Peer Attachment


 • عنوان فارسی: پرسشنامه دلبستگی والدين و همسالان(IPPA)
 • عنوان انگلیسی: Inventory of Parent and Peer Attachment
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: دلبستگی والدين و همسالان،وابستگی نوجوانان، دلبستگی
 • کاربرد: جهت اندازه گيری ادراک نوجوانان از ابعاد شناختی/ عاطفی مثبت و منفی با والدين و دوستان صميمی
 • سازنده: آرمسدن و گرينبرگ
 • سال ساخت: 1987
 • تعداد سوال: 75 سوال
 • زیر مقیاس: 25 سوال برای مادر، 25 سوال برای پدر و 25 سوال برای نوجوانان
 • نحوه اجرا: به صورت گروهی self report
 • نحوه نمره گذاری: نمره ها به صورت معکوسی که در پرسشنامه آمده اند نمره گذاری می شود و مجموع نمرات نمره دلبستگی هر بخش را بدست می دهد.
 • رفرانس: 1.قربانی نيا،آمنه(1388).بررسی و مقايسه رابطه بين دلبستگی به والدين و همسالان با سازگاری در نوجوانان شهرستان کامياران، پايان نامه ارشد، دانشگاه شهيد بهشتی.2. حجازی، الهه، نگهبان سلامی، محمود(1388). رابطه سبک های دلبستگی به والدين و همسالان با سبک های هويت
 • آزمون مرجع: Inventory of Parent and Peer Attachment
 • عنوان:
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: پايايي بازآزمايي با سه هفته فاصله براي دلبستگي والدين 0.93 و براي همسالان 0.86 بدست آمده است.
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: پايايي همساني دروني براي دلبستگي مادر 0.87 و 0.89 برا ي دلبستگي پدر و دلبستگي همسالان 0.92 بدست آمده است.
 • توضیحات دیگر: 0