پرسشنامه سبک های دفاعی(DSQ-40)


Defence Style Questionnareie


 • عنوان فارسی: پرسشنامه سبک های دفاعی(DSQ-40)
 • عنوان انگلیسی: Defence Style Questionnareie
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: سبک های دفاعی، شيوه های دفاعی، مکانيزم دفاعی
 • کاربرد: اين ابزار مبدل های دفاعی 20 مکانيزم را با دو سوال برای هر سبک دفاعی مورد سنجش قرار دهد.
 • سازنده: آندرو سينگ و باند
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال: 40
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا:
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس: