مقياس مقابله ای نوجوانان


Adolescent coping Scale


 • عنوان فارسی: مقياس مقابله ای نوجوانان
 • عنوان انگلیسی: Adolescent coping Scale
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: مقابله ای، کنار آمدن، نوجوانان
 • کاربرد: جهت اندازه گيری شيوه مقابله ای در نوجوانان 12 تا 18 ساله
 • سازنده: فرايدنبرگ و لوئيس
 • سال ساخت: 1993
 • تعداد سوال: 80 سوال
 • زیر مقیاس: 18 نوع راهبرد مقابله ای و 3 سبک مقابله ای
 • نحوه اجرا: به صورت گروهی
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس: 1)محمدی،د، ترابی،ا.غرايی، ب.(1387).ارتباط سبک های مقابله ای با هوش هيجانی در دانش آموزان، انديشه و رفتار، سال چهارم، شماره 2، تابستان