شاخص عملکرد جنسی زنان (روزن)


Female sexual dysfunction Index


 • عنوان فارسی: شاخص عملکرد جنسی زنان (روزن)
 • عنوان انگلیسی: Female sexual dysfunction Index
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد: ارزيابی عملکرد جنسی زنان
 • سازنده: روزن و همکاران Rosen et al
 • سال ساخت: 2000
 • تعداد سوال: 19 سوال
 • زیر مقیاس: 6 زير مقياس ميل (سوالات 1و2)، تحريک روانی (سوالات 3،4،5،6)، رطوبت (سوالات 7،8،9،10)، ارگاسم (11،12، 13)، رضايتمندی و درد جنسی (17،18،19)
 • نحوه اجرا: قلم وکاغذی
 • نحوه نمره گذاری: سوالات در طيف ليکرت 6 درجه ای از 0= فعاليت جنسی نداشته ام تا 5= تقريبا هميشه نمره گذاری می شوند. سوالات 8، 10، 12، 17؛ 18 و 19 recode می شوند. ابتدا نمره هر حوزه با جمع کردن و تقسيم بر تعداد آيتمها به دست آمده سپس از جمع اين نمرات نمره کلی تست به دست می آيد.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Female sexual dysfunction Index
 • عنوان: نسخه اصلي
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: مطالعه روزن و همكاران، روايي همگراي اين مقياس با مقياس رضايت زناشويي روايي مناسب اين مقياس را نشان داد.
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: در مطالعه روزن و همكاران پايايي بازآزمايي كل مقياس 88/0 و براي زير مقياسها از 79/0 تا 86/0 گزارش شده است.
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: Female sexual dysfunction Index
 • عنوان: ترجمه شده
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777بر اساس نتايج مطالعه محمدي و همكاران (1387) تفاوت معناداري بين نمرات كل مقياس و هريك از حوزه هاي آن در دو گروه داراي اختلال عملكرد جنسي و بدون اختلال وجود دارد كه نشانگر اعتبار (روايي) تميزي اين ابزار است.
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: در مطالعه محمدي و همكاران (1387) ، همبستگي دروني سوالات در تمام حوزه ها 70/0 و بالاتر در حد مورد قبول بود. همبستگي دروني كل سوالات مقياس نيز در گروه مورد كنترل و كل افراد نيز 85/0 يا بالاتر حاكي از پايايي خوب ابزار است. آلفاي كرونباخ كل مقياس 70/0 يا بالا
 • توضیحات دیگر: 0