آزمون افتراق معنايی


Meaning discrimination


 • عنوان فارسی: آزمون افتراق معنايی
 • عنوان انگلیسی: Meaning discrimination
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد: تحليل ادراک استعاره ای
 • سازنده: آزگود و همکاران، Azgod et al
 • سال ساخت: 1957
 • تعداد سوال: 32 آيتم
 • زیر مقیاس: زندگی، گذشته، آينده ، من
 • نحوه اجرا: خود گزارشگر
 • نحوه نمره گذاری: برای تحليل کمی به درجه بندی های هر مقياس نمره هايی از 1 تا 7 داده شده و سپس مجموع نمارت هر مفهوم در هر يک از مقياسها مشخص می سازد که آن مفهوم از نظر يک فرد با يک گروه يا فرد يا گروه ديگر، تا چه اندازه شباهت يا تفاوت دارند.سپس می توان نيمرخ نتايج را ترسيم نمود و با مقايسه نيمرخ ها اختلاف نگرش نسبت به مفاهيم را نشان داد.
 • رفرانس: نظری، قاسم. (1383). بررسی کاربرد و اثربخشی استعاره ها در فرآيند رفتاردرمانی شناختی بيماران افسرده. پايان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالينی. انستيتو روانپزشکی تهران
 • آزمون مرجع: Meaning discrimination
 • عنوان: نسخه اصلي
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777آزگود و همكاران (1957) همساني پاسخ اكثريت آزمودني هاي خود را به محرك ها دال بر اعتبار صوري محتوايي آزمون ذكر كردند.
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: آزگود و همكاران (1957) حساسيت اين آزمون را مناسب ذكر كردند و ضريب پايايي 85/0 را گزارش كردند. Ozgood, C. E., Suci, E. J., Tannenbaum, P.H. (1957). The measurement of meaning urban university of illinoisis press.
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: Meaning discrimination
 • عنوان: نسخه ترجمه شده
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: تفاوت معنادار بين نمرات آزمودني هاي بهنجار و افسرده در پژوهش نظري دال بر اعتبار و حساسيت آن در افتراق گذاشتن بين ديدگاه استعاري افراد بهنجار و افسرده است.
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: در بررسي نظري (1383) ضريب همبستگي حاصل از بازآزمايي برابر 81/0 حاكي از پايايي آن بود.نظري، قاسم. (1383). بررسي كاربرد و اثربخشي استعاره ها در فرآيند رفتاردرماني شناختي بيماران افسرده. پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي باليني. انستيتو روانپزشكي تهران
 • توضیحات دیگر: 0